Page loading...

Navigation

Meeting Calendar - Annual Overview - 2020

2019 - 2020 - 2021 Compact ViewPrint ViewMonthly Calendar
Here you can download the ICS iCalendar file for the whole year. Do not open the file directly. Save the file, then use the import feature of your calendar program.Here you can download the ICS iCalendar file for the whole year. Do not open the file directly. Save the file, then use the import feature of your calendar program.
January
Wed
1
 
Thu
2
 
Fri
3
 
Sat
4
 
Sun
5
 
Mon
6
 
Tue
7
 
Wed
8
 
Thu
9
 
Fri
10
 
Sat
11
 
Sun
12
 
Mon
13
 
Tue
14
 
Wed
15
 Schul- und Sportausschuss,Rat,NICHT AKTIV Bau- Planungs- und Umweltausschuss
Thu
16
 
Fri
17
 
Sat
18
 
Sun
19
 
Mon
20
 
Tue
21
 
Wed
22
 
Thu
23
 
Fri
24
 
Sat
25
 
Sun
26
 
Mon
27
 
Tue
28
 
Wed
29
 
Thu
30
 
Fri
31
 
February
Sat
1
 
Sun
2
 
Mon
3
 
Tue
4
 NICHT AKTIV Bau- Planungs- und Umweltausschuss
Wed
5
 Schul- und Sportausschuss
Thu
6
  
Fri
7
 
Sat
8
 
Sun
9
 
Mon
10
 
Tue
11
 Betriebsausschuss
Wed
12
 Aussch. Soz., Gen. Inkl. u. Kultur
Thu
13
  Wahlausschuss
Fri
14
 
Sat
15
 
Sun
16
 
Mon
17
 
Tue
18
 
Wed
19
 
Thu
20
 
Fri
21
 
Sat
22
 
Sun
23
 
Mon
24
 
Tue
25
 
Wed
26
 
Thu
27
 
Fri
28
 
Sat
29
 
March
Sun
1
 
Mon
2
 
Tue
3
 NICHT AKTIV Bau- Planungs- und Umweltausschuss
Wed
4
 Jugendhilfeausschuss
Thu
5
 
Fri
6
 
Sat
7
 
Sun
8
 
Mon
9
 Partnerschaftskomitee
Tue
10
 Verkehrsbesprechung
Wed
11
 HFA
Thu
12
 
Fri
13
 
Sat
14
 
Sun
15
 
Mon
16
 
Tue
17
 
Wed
18
 
Thu
19
 
Fri
20
 
Sat
21
 
Sun
22
 
Mon
23
 
Tue
24
 
Wed
25
 
Thu
26
 
Fri
27
 
Sat
28
 
Sun
29
 
Mon
30
 
Tue
31
   
April
Wed
1
 
Thu
2
 
Fri
3
 
Sat
4
 
Sun
5
 
Mon
6
 
Tue
7
 
Wed
8
 
Thu
9
 
Fri
10
 
Sat
11
 
Sun
12
 
Mon
13
 
Tue
14
 
Wed
15
 
Thu
16
 
Fri
17
 
Sat
18
 
Sun
19
 
Mon
20
 
Tue
21
 
Wed
22
 
Thu
23
 
Fri
24
 
Sat
25
 
Sun
26
 
Mon
27
 
Tue
28
 NICHT AKTIV Bau- Planungs- und Umweltausschuss
Wed
29
 HFA
Thu
30
 
 
May
Fri
1
 
Sat
2
 
Sun
3
 
Mon
4
 
Tue
5
 
Wed
6
 
Thu
7
 
Fri
8
 
Sat
9
 
Sun
10
 
Mon
11
 
Tue
12
 
Wed
13
  Rat
Thu
14
 
Fri
15
 
Sat
16
 
Sun
17
 
Mon
18
 
Tue
19
 
Wed
20
 
Thu
21
 
Fri
22
 
Sat
23
 
Sun
24
 
Mon
25
 
Tue
26
 
Wed
27
 
Thu
28
 
Fri
29
 
Sat
30
 
Sun
31
 
June
Mon
1
 
Tue
2
 
Wed
3
 
Thu
4
 
Fri
5
 
Sat
6
 
Sun
7
 
Mon
8
 
Tue
9
 Betriebsausschuss
Wed
10
 HFA
Thu
11
 
Fri
12
 
Sat
13
 
Sun
14
 
Mon
15
 
Tue
16
 Verkehrsbesprechung
 NICHT AKTIV Bau- Planungs- und Umweltausschuss
Wed
17
 
Thu
18
  
Fri
19
 
Sat
20
 
Sun
21
 
Mon
22
 
Tue
23
 
Wed
24
  Rat
Thu
25
 
Fri
26
 
Sat
27
 
Sun
28
 
Mon
29
 
Tue
30
 
July
Wed
1
 
Thu
2
 
Fri
3
 
Sat
4
 
Sun
5
 
Mon
6
 
Tue
7
 
Wed
8
 
Thu
9
 
Fri
10
 
Sat
11
 
Sun
12
 
Mon
13
 
Tue
14
 
Wed
15
 
Thu
16
 
Fri
17
 
Sat
18
 
Sun
19
 
Mon
20
 
Tue
21
 
Wed
22
 
Thu
23
 
Fri
24
 
Sat
25
 
Sun
26
 
Mon
27
 
Tue
28
 
Wed
29
 Wahlausschuss
Thu
30
 
Fri
31
 
August
Sat
1
 
Sun
2
 
Mon
3
 
Tue
4
 
Wed
5
 
Thu
6
 
Fri
7
 
Sat
8
 
Sun
9
 
Mon
10
 
Tue
11
 
Wed
12
 
Thu
13
 
Fri
14
 
Sat
15
 
Sun
16
 
Mon
17
 
Tue
18
 Betriebsausschuss
Wed
19
 
Thu
20
 
Fri
21
 
Sat
22
 
Sun
23
 
Mon
24
 
Tue
25
 NICHT AKTIV Bau- Planungs- und Umweltausschuss
Wed
26
 Jugendhilfeausschuss
Thu
27
 Aussch. Soz., Gen. Inkl. u. Kultur
Fri
28
 
Sat
29
 
Sun
30
 
Mon
31
 Partnerschaftskomitee
 
September
Tue
1
 Schul- und Sportausschuss
Wed
2
 HFA
Thu
3
 
Fri
4
 
Sat
5
 
Sun
6
 
Mon
7
 
Tue
8
 Verkehrsbesprechung
Wed
9
 Rat
Thu
10
 
Fri
11
 
Sat
12
 
Sun
13
 
Mon
14
 
Tue
15
 
Wed
16
 Wahlausschuss
Thu
17
  
Fri
18
 
Sat
19
 
Sun
20
 
Mon
21
 
Tue
22
 
Wed
23
 
Thu
24
 
Fri
25
 
Sat
26
 
Sun
27
 
Mon
28
 
Tue
29
 
Wed
30
 
October
Thu
1
 
Fri
2
 
Sat
3
 
Sun
4
 
Mon
5
 
Tue
6
 
Wed
7
  Rat
Thu
8
 
Fri
9
 
Sat
10
 
Sun
11
 
Mon
12
 
Tue
13
 
Wed
14
 
Thu
15
 
Fri
16
 
Sat
17
 
Sun
18
 
Mon
19
 
Tue
20
 
Wed
21
 
Thu
22
 
Fri
23
 
Sat
24
 
Sun
25
 
Mon
26
 
Tue
27
 
Wed
28
 
Thu
29
 
Fri
30
 
Sat
31
 
November
Sun
1
 
Mon
2
 
Tue
3
 
Wed
4
 Rat
Thu
5
 
Fri
6
 
Sat
7
 
Sun
8
 
Mon
9
 
Tue
10
 Betriebsausschuss
Wed
11
 
Thu
12
 
Fri
13
 
Sat
14
 
Sun
15
 
Mon
16
 
Tue
17
 
Wed
18
 Wahlprüfungsausschuss
Thu
19
 
Fri
20
 
Sat
21
 
Sun
22
 
Mon
23
 
Tue
24
 Bau- und Planungsausschuss
Wed
25
 Schul- und Sportausschuss
Thu
26
 Jugendhilfeausschuss
Fri
27
 
Sat
28
 
Sun
29
 
Mon
30
 
December
Tue
1
 
Wed
2
 HFA
Thu
3
 
Fri
4
 
Sat
5
 
Sun
6
 
Mon
7
 
Tue
8
 Verkehrsbesprechung
Wed
9
 Rat
Thu
10
 
Fri
11
 
Sat
12
 
Sun
13
 
Mon
14
 
Tue
15
 
Wed
16
 
Thu
17
 
Fri
18
 
Sat
19
 
Sun
20
 
Mon
21
 
Tue
22
 
Wed
23
 
Thu
24
 
Fri
25
 
Sat
26
 
Sun
27
 
Mon
28
 
Tue
29
 
Wed
30
 
Thu
31
 

Page Footer
Last Database Update: Apr 23, 2021 11:17 AM

PV-Internet©PROVOX-Systems Inc.

Legend

Abbreviations
AR SW EnergieAufsichtsrat Stadtwerke Energie GmbH
Aufsichtsrat MensaAufsichtsrat Mensa Overath GmbH
Aufsichtsrat SEGOAufsichtsrat Stadtentwicklungsgesellschaft mbH
Aussch. Soz., Gen. Inkl. u. KulturAusschuss für Soziales, Generationen, Inklusion und Kultur
Ausschuss Zukunft, Umwelt, Mobilität, TourismusAusschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus
Bau- und PlanungsausschussBau- und Planungsausschuss
BetriebsausschussBetriebsausschuss
Gesellschafterversammlung MensaGesellschafterversammlung Mensa
Gesellschafterversammlung SEGOGesellschafterversammlung SEGO GmbH
Gesellschafterversammlung SW EnergieGesellschafterversammlung Stadtwerke Energie GmbH
HFAHaupt- und Finanzausschuss
JugendhilfeausschussJugendhilfeausschuss
NICHT AKTIV Bau- Planungs- und Umweltausschuss NICHT AKTIV Bau- Planungs- und Umweltausschuss
PartnerschaftskomiteePartnerschaftskomitee
RatStadtrat
RPARechnungsprüfungsausschuss
Schul- und SportausschussSchul- und Sportausschuss
WahlausschussWahlausschuss
WahlprüfungsausschussWahlprüfungsausschuss